Status
Zadania
Organizacja
Przetargi
Najkorzystniejsze
oferty
Zakończone
przetargi
Praca
Kontakt


 1. Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Zawierciu utworzony Uchwałą Nr X/68/99 z dnia 26 sierpnia 1999 roku zwany w dalszej części statutu Zespołem Ekonomicznym jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającej jako wyodrębniona jednostka budżetowa Powiatu Zawierciańskiego.
 2. Zespół Ekonomiczny podlega Staroście Powiatu Zawierciańskiego.
 3. Zespół Ekonomiczny działa na podstawie:
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 roku, Nr 67, poz. 329 z późn. zm.);
  • Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.);
  • Statutu Powiatu Zawierciańskiego;
  • Statutu zatwierdzonego Uchwałą Nr X/69/99 z dnia 26 sierpnia 1999 roku.
 4. Siedzibą Zespołu Ekonomicznego jest miasto Zawiercie.
 5. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu Ekonomicznego jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Radę Powiatu.
 6. W ramach rocznego planu finansowego Dyrektor Zespołu Ekonomicznego prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.
 7. Zespół Ekonomiczny współdziała z dyrektorami szkół i placówek oświatowych w zakresie określonym zadaniami Zespołu.


Status | Zadania | Organizacja | Ogłoszenia | Kontakt
All rights reserved | 2002