Status
Zadania
Organizacja
Przetargi
Najkorzystniejsze
oferty
Zakończone
przetargi
Praca
Kontakt


Przetrag nieograniczony
Zakup i dostawa : węgla, eko- groszku oraz oleju opałowego
dla placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański i Internatu przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu z siedzibą w Jeziorowicach


Zawiercie dnia 14.07.2010 r.


OGŁOSZENIE
o zamówieniu publicznym

1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa Zamawiającego: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych
REGON: 276 635 575
NIP: 649 19 75 138
Adres: ul. Rataja 29a , 42-400 Zawiercie
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.00
1.2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Strona internetowa: www. zoeas.com.pl

SIWZ można odebrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego: Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych pok. Nr 8 w godzinach urzędowania Zamawiającego lub pobrać drogą elektroniczną ze strony zamawiającego

1.3. RODZAJ ZAMAWIAJACEGO – administracja samorządowa

2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
2.1 Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 ze zmianami ), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa : węgla, eko- groszku oraz oleju opałowego
dla placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański i Internatu przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu z siedzibą w Jeziorowicach według poniższego zestawienia:
a) Węgiel kamienny orzech I – kl.27/06/08 –15 ton dla Warsztatów Szkolnych w 42-255 Szczekocinach, ul. Lelowska 34 (wg CPV: 09100000-0 Paliwa);
b) Węgiel kamienny energetyczny - eko-groszek , granulacja(uziarnienie) 5-25mm, wartość opałowa ( kaloryczność) > 26 MJ/kg , zawartość popiołu (części niepalnych ) do 10% , zawartość siarki < 0,6% wilgotność do 10 % - 135 ton w tym 90 ton dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących I LO im. S. Żeromskiego w Zawierciu ul. Wojska Polskiego 55 oraz 45 ton dla Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu, ul. Miodowa 1(wg CPV: 09100000-0 Paliwa);
c) Olej opałowy lekki, lepkość kinematyczna nie wyższa niż 6,00 mm2/s, temp. zapłonu nie niższej niż 560C, zawartość siarki nie więcej niż 0,10 % (m/m) i wartości opałowej nie niższej niż 42.600 kJ/kg (wg CPV: 0910000-0 Paliwa) dla:
 Zespołu Szkół w 42-255 Szczekocinach, ul. Spacerowa 12 w ilości 35 000 litrów,
 Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w 42-439 Żarnowcu, ul. Krakowska 25 w ilości 30 000 litrów,
 Internat przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu z siedzibą w Jeziorowicach w ilości 10 000 litrów,
 Łącznie: 75 000 litrów;
Rozliczenie ilości dostarczonego oleju opałowego lekkiego następować będzie zgodnie z zasadami sprzedaży producentów tegoż oleju w temperaturze referencyjnej +150C.


3.1 INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY CZĘŚCIOWEJ

Zamówienie składa się z trzech części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, lub trzy części.
I. Część: Zakup i dostawa węgla kamiennego orzech I – kl 27/06/08 – 15 ton dla Warsztatów Szkolnych w 42-255 Szczekocinach, ul. Lelowska 34;
II. Część: Zakup i dostawa węgla kamiennego energetycznego - ekogroszek , granulacja(uziarnienie) 5-25 mm, wartość opałowa( kaloryczność) > 26 MJ/kg , zawartość popiołu (części niepalnych ) do 10% , zawartość siarki < 0,6% wilgotność do 10 % - 135 ton w tym 90 ton dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących I LO im. S. Żeromskiego w Zawierciu ul. Wojska Polskiego 55 oraz 45 ton dla Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja ul. Miodowa 1 42-400 Zawiercie,
III. Część: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego, lepkość kinematyczna nie wyższa niż 6,00 mm2/s, temp. zapłonu nie niższej niż 56 0C, zawartość siarki nie więcej niż 0,10 % (m/m) i wartości opałowej nie niższej niż 42.600 kJ/kg dla:
 Zespołu Szkół w 42-255 Szczekocinach, ul. Spacerowa 12 w ilości 35 000 litrów,
 Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w 42-439 Żarnowcu, ul. Krakowska 25 w ilości 30 000 litrów,
 Internat przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu z siedzibą w Jeziorowicach w ilości 10 000 litrów
 Łącznie: 75 000 litrów;

4. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 dla I części zamówienia sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2010r.
 dla II części zamówienia sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2010r.
 dla III części zamówienia sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2010r.

6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełnić warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy PZP dotyczące:
1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;
1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej
2. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy PZP
W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków Wykonawca składa oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ
3. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie na podstawie dołączonych przez wykonawcę do oferty dokumentów i zaświadczeń (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) w systemie „spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1. ustawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający wzywa także (zgodnie z art. 26 ust. 4 Pzp), w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW W NINIEJSZYM POSTEPOWANIU .

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust 1 Prawo zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania- Wykonawca składa oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

7.1 W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 wykonawca składa następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust1 pkt2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt. 2
2) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) koncesję, zezwolenie lub licencję,

7.2 W celu potwierdzenia, spełniania warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia do oferty należy dołączyć:
1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wg Zał. Nr 4 oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje itp.). Za spełnienie warunku uważać się będzie wykazaniem minimum jednej dostawy w okresie 1 roku o charakterze porównywalnym do przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez ten podmiot(y) dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt. 7 ust 7.1 ppkt 1-4 ogłoszenia oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.


8. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM.

8.1 Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Część I: 250,00zł ( słownie: dwieście złotych 00/100)
Część II: 2 000,00zł( słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
Część III: 4 000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
8.2 Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj.: do dnia 25.08.2010 r.
8.3 Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).
8.4 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 27.07.2010 r. do godz.9 00
8.5 Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:

BGŻ SA 0/0 w Zawierciu nr 88 20 30 00 45 1110 0000 0176 2660

8.6 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
8.7 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Zawierciu ul. M. Rataja 29a, w pok. nr 8 lub dołączyć do oferty w osobnej kopercie .
8.8 Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób inny niż określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Dla I i II część zamówienia

Pc, = Cmin / C x 100% , gdzie
Pc, – liczba punktów, za cenę podaną w ofercie na odpowiednią część zamówienia,
Cmin, – najniższa z cen w złożonych ofertach na odpowiednią część zamówienia,
C – cena podana w badanej ofercie na odpowiednią część zamówienia.
Wygrywa ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów spośród ofert nieodrzuconych na odpowiednią część zamówienia (I, II ).
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100pkt

o Dla III część zamówienia.

PC = Cmin / Cx 100% , gdzie
PC– liczba punktów, za cenę podaną w ofercie na III część zamówienia,
Cmin– najniższa z cen w złożonych ofertach na III część zamówienia,
C– cena podana w badanej ofercie na III część zamówienia,
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100pkt

Cenę netto za 1 litr oleju opałowego należy przyjąć z dnia 13.07.2010r. wg ceny hurtowej netto podanej przez firmę PKN ORLEN (ceny podawane są na stronie www.orlen.pl) dla 1 litra oleju opałowego EKOTERM PLUS z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku. Do tej ceny należy dodać (lub odjąć) marżę (opust). Marżę lub opust należy podać w zł za litr z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Marża lub opust w wysokości podanej w ofercie będzie stała w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.
Cena brutto 1 l oleju opałowego będzie wynosić cena z dnia 13.07.2010r. ± marża lub opust + podatek VAT. Wartość brutto będzie wynosić cena brutto x ilość oleju opałowego.
Wygrywa ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów spośród ofert nieodrzuconych. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
Uwaga: Zamawiający w celu równego traktowania Wykonawców , do opisu sposobu obliczania ceny oferty powołuje się na cenę hurtową PKN ORLEN z uwagi na bezpłatną możliwość korzystania z archiwum cennika dla olejów opałowych.
10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
a) Ofertę należy złożyć w budynku Zamawiającego, ul. M. Rataja 29 a pokój nr 8 , w terminie do dnia 27.07.2010 roku, godz. 900 .
b) Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
c) Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego jak wyżej, pok. nr 8 dnia 27. 07. 2010 r. godz. 930
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

11.1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.
11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
11.4. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

12 12. INFORMACJE DODATKOWE :
Zamawiający nie przewiduje:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
4) udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia
5) udzielenia zamówień uzupełniających , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 i 7
13. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu 14.07.2010r .

Powrót do spisu ogłoszeń specyfikacja pytania i odpowiedzi kontakt
Status | Zadania | Organizacja | Ogłoszenia | Kontakt
All rights reserved | 2002