Status
Zadania
Organizacja
Przetargi
Najkorzystniejsze
oferty
Zakończone
przetargi
Praca
Kontakt


przetarg nieograniczony
„Wykonanie remontów w placówkach oświatowo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Powiat Zawierciański ”Zawiercie dnia 13.07.2010 r.
OGŁOSZENIE
o zamówieniu publicznym

1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa Zamawiającego: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych
REGON: 276 635 575
NIP: 649 19 75 138
Adres: ul. Rataja 29a , 42-400 Zawiercie
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.00
1.2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Strona internetowa: www. zoeas.com.pl

SIWZ można odebrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego: Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych pok. Nr 7 w godzinach urzędowania Zamawiającego lub pobrać drogą elektroniczną ze strony zamawiającego

1.3. RODZAJ ZAMAWIAJACEGO – administracja samorządowa

2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
2.1 Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 ze zmianami ), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
3.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Wykonanie remontów w placówkach oświatowo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Powiat Zawierciański ”

Zadanie I. „ Remont schodów wejściowych z podjazdem dla niepełnosprawnych do budynku głównego Zespołu Szkół w Szczekocinach, ul. Spacerowa 12”
Zadanie II. „ Remont ściany zewnętrznej hali sportowej przy Zespole Szkół w Szczekocinach, ul. Spacerowa 12”
Zadanie III. „Remont schodów zewnętrznych w Zespole Szkół im. Gen. Józefa Bema w Zawierciu , ul. Parkowa 2 ”
Zadanie IV. „ Wybrukowanie strefy wejściowej do budynku Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu, Miodowa 1 ”

3.2 Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
3.3 Charakterystyka przedmiotu zamówienia :
Zakres robót do wykonania określają załączone do SIWZ przedmiary robót oraz Specyfikacje Techniczne

Klasyfikacja robót wg CPV
CPV - 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian
45443000-4 Roboty elewacyjne
452332001-Roboty w zakresie różnych nawierzchni

3.4. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY CZĘŚCIOWEJ

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .
Zamówienie składa się z czterech części .

4. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia realizowany w terminie:
Zadanie I : do 30.09.2010 r.
Zadanie II: do 30.09.2010 r.
Zadanie III: do 30.09.2010 r.
Zadanie IV. do 30.09.2010 r.
6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad :
1) udokumentowane należyte wykonanie robot budowlanych , w zakresie niezbędnym do spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia ,wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
Za spełnienie powyższego warunku uważać się będzie wykazaniem minimum jedną robotą budowlaną o charakterze porównywalnym do przedmiotu zamówienia ( dla każdej części )
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek mogą oni spełnić łącznie.
2) udokumentują dysponowanie osobą zdolną do wykonania zamówienia legitymującą się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi, wymaganymi przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r . Prawo Budowlane, z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek mogą oni spełnić łącznie.
3) udokumentowane ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej .
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek musi spełnić każdy z podmiotów .

6.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
6.3.Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rt. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rt. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.


7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW W NINIEJSZYM POSTEPOWANIU .

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w rt. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Wykonawca składa oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ.

7.1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
2) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty w zakresie § 2 , zgodnie z § 4 i 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).

7.2.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy:
1) Wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ . Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje itp.)
2) Wykaz osób ,które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ wraz z kserokopią uprawnień ,ważnym zaświadczeniem z izby samorządu zawodowego ( Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa ) potwierdzający wpis danej osoby na listę członków właściwej izby i posiadanie ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej .

7.3.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty dołączyć należy:
Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez ten podmiot(y) dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt. 7 ust. 7.1. ppkt 1-3 ogłoszenia oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.


8. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM.

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości :
Zadanie I – 2000 zł ( dwa tysiące złotych)
Zadanie II- 1500 zł ( tysiąc pięćset złotych
Zadanie III – 1500 zł ( tysiąc pięćset złotych )
Zadanie IV - 2500 zł ( dwa tysiące pięćset złotych)

2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj: do dnia 26.08.2010 r.
3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).
4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj do dnia 28.07.2010 r. do godz.10 00
5. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:

BGŻ SA 0/0 w Zawierciu nr 88 20 30 00 45 1110 0000 0176 2660

6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Zawierciu ul. M. Rataja 29a, w pok. nr 8 lub dołączyć do oferty w osobnej kopercie .
8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt
100 (max liczba punktów)
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy ( za dana część zamówienia)
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu ( na daną część zamówienia )
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej ( na daną część zamówienia)
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
a) Ofertę należy złożyć w budynku Zamawiającego, ul. M. Rataja 29 a pokój nr. 7 , w terminie do dnia 28.07.2010 roku, godz. 1000 .
b) Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
c) Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego jak wyżej, pok. 7 dnia 28.07. 2010 roku, godz. 1030
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

11.1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.
11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
11.4. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

12 12. INFORMACJE DODATKOWE :
Zamawiający nie przewiduje:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
4) udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia
5) udzielenia zamówień uzupełniających , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 i 7
13. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu 13.07.2010r.


Powrót do spisu ogłoszeń specyfikacja pytania i odpowiedzi kontakt
Status | Zadania | Organizacja | Ogłoszenia | Kontakt
All rights reserved | 2002