Status
Zadania
Organizacja
Przetargi
Najkorzystniejsze
oferty
Zakończone
przetargi
Praca
Kontakt


Przetarg nieograniczony
Zakup, dostawa i montaż mebli dla Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu, Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu oraz Z.S. im. H. Kołłątaja w Zawierciu


Zawiercie dnia 07.07.2010 r.


OGŁOSZENIE
o zamówieniu publicznym

1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa Zamawiającego: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych
REGON: 276 635 575
NIP: 649 19 75 138
Adres: ul. Rataja 29a , 42-400 Zawiercie
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.00
1.2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Strona internetowa: www. zoeas.com.pl

SIWZ można odebrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego: Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych pok. Nr 8 w godzinach urzędowania Zamawiającego lub pobrać drogą elektroniczną ze strony zamawiającego

1.3. RODZAJ ZAMAWIAJACEGO – administracja samorządowa

2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
2.1 Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 ze zmianami ), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Przedmiotem zamówienia jest: Zakup, dostawa i montaż mebli dla Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu, Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu oraz Z.S. im. H. Kołłątaja w Zawierciu

Klasyfikacja wg CPV:
 39100000-3 Meble (szafy, regały, krzesła, fotel, stoły, biurka, kontenerki, wieszaki, lustro, ławki, szuflada na klawiaturę, lada biblioteczna)

Dostarczone meble winny posiadać aktualne atesty i certyfikaty zgodne z §9 ust 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z dnia 22stycznia 2003r. poz.69).3.1 INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY CZĘŚCIOWEJ

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .
Zamówienie składa się z trzech części . Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, lub trzy części.
Część I: Zakup, dostawa i montaż mebli dla Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych, ul. Rataja 29a 42-400 Zawiercie
Część II: Zakup, dostawa i montaż mebli dla Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej, ul. Rataja 29a, 42-400 Zawiercie
Część III: Zakup, dostawa i montaż mebli dla Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja, ul. Miodowa 1 42-400 Zawiercie


4. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Część I : dostawa w dwóch etapach:
I etap: 14 dni od dnia zawarcia umowy
II etap: 21 dni od dnia zawarcia umowy
Szczegółowy harmonogram dostaw został określony w załączniku nr 6 do SIWZ
Część II: 14 dni od dnia zawarcia umowy
Część III: 14 dni od dnia zawarcia umowy

6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełnić warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy PZP takie jak:
1.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia;
1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej
2. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy PZP
W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków Wykonawca składa oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ
3. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie na podstawie dołączonych przez wykonawcę do oferty dokumentów i zaświadczeń (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) w systemie „spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.


4. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie na podstawie dołączonych przez wykonawcę do oferty dokumentów i zaświadczeń (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) w systemie „spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
5. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1. ustawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający wzywa także (zgodnie z art. 26 ust. 4 Pzp), w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW W NINIEJSZYM POSTEPOWANIU .

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust 1 Prawo zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania- Wykonawca składa oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

7.1 W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 wykonawca składa następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust1 pkt2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt. 2
2) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.2 W celu potwierdzenia, spełniania warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia do oferty należy dołączyć:
1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wg Zał. Nr 4 oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje itp.). Za spełnienie warunku uważać się będzie wykazaniem minimum jednej dostawy w okresie 1 roku o charakterze porównywalnym do przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez ten podmiot(y) dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt. 7 ust 7.1 ppkt 1-3 ogłoszenia oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.


8. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM.

8.1 Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Część I: 1500,00zł ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)
Część II: 200,00 ( słownie: dwieście złotych 00/100)
Część III: 100,00 (słownie: sto złotych 00/100)
8.2 Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj.: do dnia 13.08.2010 r.
8.3 Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).
8.4 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 15.07.2010 r. do godz.9 00
8.5 Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:

BGŻ SA 0/0 w Zawierciu nr 88 20 30 00 45 1110 0000 0176 2660

8.6 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
8.7 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Zawierciu ul. M. Rataja 29a, w pok. nr 8 lub dołączyć do oferty w osobnej kopercie .
8.8 Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób inny niż określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
• na I,II i III część zamówienia.
PCI/II/III = CminI/II/III / CI/II/III x 100% , gdzie
PCI/II/III– liczba punktów, za cenę podaną w ofercie na odpowiednią część zamówienia,
CminI/II/III– najniższa z cen w złożonych ofertach na odpowiednią część zamówienia,
CI/II/III– cena podana w badanej ofercie na odpowiednią część zamówienia,
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100pkt

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany cen, z zastrzeżeniem, że zmiana cen umowy może nastąpić jedynie w przypadku wprowadzenia nowych podatków albo zmiany obowiązujących stawek podatkowych.

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
a) Ofertę należy złożyć w budynku Zamawiającego, ul. M. Rataja 29 a pokój nr 8 , w terminie do dnia 15.07.2010 roku, godz. 900 .
b) Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
c) Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego jak wyżej, pok. nr 8 dnia 15. 07. 2010 r. godz. 930
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

11.1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.
11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
11.4. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

12 12. INFORMACJE DODATKOWE :
Zamawiający nie przewiduje:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
4) udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia
5) udzielenia zamówień uzupełniających , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 i 7
13. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu 07.07.2010r .

Powrót do spisu ogłoszeń specyfikacja pytania i odpowiedzi kontakt
Status | Zadania | Organizacja | Ogłoszenia | Kontakt
All rights reserved | 2002